MyHostas.net Database

Venetian Vase

Photo by Jim Schwarz