MyHostas.net Database

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz