MyHostas.net Database

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Gayle Hartley Alley

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Gayle Hartley Alley

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Gayle Hartley Alley

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz

Velvet Shadows (Schwarz 11)

Photo by Jim Schwarz