MyHostas.net Database

Tsuma Tajima (H&D Benedict 10)

Photo by Jeff Moore

Tsuma Tajima (H&D Benedict 10)

Photo by Bev Stegeman

Tsuma Tajima (H&D Benedict 10)

Photo by Laura Katz

Tsuma Tajima (H&D Benedict 10)

Photo by John Christensen