MyHostas.net Database

Sunny Day (Solberg NR)

Photo by Bert Malkus