MyHostas.net Database

Silk Kimono (Gowen 99)

Photo by Carol Brashear

Silk Kimono (Gowen 99)

Photo by Carol Brashear

Silk Kimono (Gowen 99)

Photo by Josh Spece

Silk Kimono (Gowen 99)

Photo by Viktoria Serafin

Silk Kimono (Gowen 99)

Photo by Mikiko Lockwood