MyHostas.net Database

Rumpelstielzchen (Kohlein NR)

Photo by Hugo Philips