MyHostas.net Database

Mandelbrot Set (F Nyikos 11)

Photo by Mary Vertz