MyHostas.net Database

Kinugawa Nishiki Iwa (Suzuki NR)

Photo by Ken-ichi Gonokami