MyHostas.net Database

Fuji Sunrise (Japan NR)

Photo by Carol Brashear