MyHostas.net Database

Double Vision (Meyer NR)

Photo by Carol Brashear