MyHostas.net Database

Bright Eagle (Lydell 98)

Photo by Jim Schwarz