'Kifukurin Urajiro Hyuga' - Photo by: Hideo Eikawa