Sudare Giboshi (kikutii) sport Found in Kochi - Photo by: Shigetaka Yamaoka