MyHostas.net Database

Amethyst Joy (Sugita 99)

Photo by Tim Saville