MyHostas.net Database

Amethyst Blue (C Seaver 96)

Photo by Viktoria Serafin